/Hoe kan ik pdf bestanden openen

Hoe kan ik pdf bestanden openen

Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank hem voor de goedheid van God die u gegeven is hoe kan ik pdf bestanden openen Christus Jezus En God zal u staande houden tot het einde toe. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.

Paulus begon de meeste van zijn brieven met het schrijven over manier waarop hij voor de gemeenten bad. Hij hechtte meer waarde aan de uitwerking van zijn gebed dan van zijn brieven. Hij begon NIET met het noemen van alles wat nog moest verbeteren, maar WEL met God te bedanken voor wat Hij al in die gemeenten tot stand had gebracht. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben.

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Bedank God voor wat Hij al heeft kunnen doen in hun leven. Vraag of God hen iets van zichzelf laat zien door zijn Woord en door de Heilige Geest zodat ze beter zicht krijgen op zijn grootheid en liefde. Vraag of God hen bemoedigt om in de bestaande omstandigheden op Hem te vertrouwen. Vraag of God hen vult met zijn liefde, blijdschap en vrede.

Vraag God of Hij hen wil helpen geestelijk vrucht te dragen. Vertrouw God ervoor dat Hij zal afmaken wat Hij begonnen is te doen in hun levens. Vraag of God hun levensomstandigheden verandert, voor zover dat passend is binnen de grenzen van Gods wijze beleid. Hudson Taylor, de bekende zendeling in China uit de negentiende eeuw, was een man van gebed. Mensen worden alleen na gebed door God in beweging gezet. Gods wil en de wil van de bidder Als je voor andere mensen wilt bidden heb je een probleem: je weet lang niet altijd wat het beste voor de ander is. Je bent gauw geneigd God allerlei suggesties aan te reiken over de manier waarop Hij het beste voor die ander kan zorgen.

Maar als je even nadenkt besef je dat God veel betere ideeën heeft. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het een langzaam leerproces en er is veel oefening voor nodig. Het is belangrijk om Gods Woord te kennen. Daarin vinden we veel voorbeelden van de manier waarop God met mensen omgaat en hoe Hij hen helpt onder alle mogelijke omstandigheden.